» Mitecs marknadsfokus
» Kvalitetssystem
» Historia
» Nyhetsarkiv
 

Du дr hдr: Om Mitec / Kvalitetssystem

Kvalitetssystem

Mitec tillämpar ett kvalitetssystem enligt EN ISO 9001.
Styrande dokument för verksamheten är Mitecs Kvalitetshandbok.

Kvalitetsbegreppet står för en helhetssyn som inkluderar all verksamhet och all personal.

Instruktioner, ansvarsförhållanden och befogenheter är väl definierade och all personal äger kompetens för sitt ansvarsområde. Företagsledningen ansvarar ytterst för att kvalitetssystemet upprätthålls. Ansvaret för det löpande kvalitetsarbetet delegeras till olika funktioner. Underleverantörer inkluderas i kvalitetsarbetet och endast leverantörer som kan förväntas uppfylla kvalitetssystemets krav anlitas.

Affärsidé

” Tillverkning och marknadsföring av mätinstrument och tillbehör för analys och kontroll av system och utrustningar inom klimat, energi, miljö och process”

Kvalitetspolicy

” Genom att ge kunden mer är han förväntar sig skapar vi ett förtroende för företaget vilket är grunden för en långsiktig kundrelation och god ekonomi. Tänkandet skall präglas av en helhetssyn där marknadens och kundens uttalade och outtalade behov är vägledande och teknik får aldrig vara ett självändamål”
Denna policy förverkligas genom att:
 • verka som en seriös och långsiktig partner ledande inom affärsområdet
   
 • produkter och system väl uppfyller tekniska specifikationer och kundens förväntningar
   
 • analysera och förstå kundens mätbehov för att kunna ge rätt råd och de effektivaste lösningarna
   
 • väl uppfylla kundens förväntningar på hjälp, stöd och allmänt bemötande samt att ergonomi och enkelt handhavande alltid går före tekniska finesser
   
 • leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt plats
   

Miljödeklarationer

Mitecs nya mätstationer i SatelLite60-serien miljödeklareras enligt ISO 14021 (typ II miljömärkning). Detaljerad deklaration tillhandahålls för varje produkt.

Kretskort i elektronikprodukter innehåller elektroniska komponenter vilka till en liten andel består av eventuella toxiska ämnen. Ämnena kan vara skadliga för människa och natur om de löses ut från de elektroniska komponenterna. Vid normal användning är risken låg att dessa ämnen löses ut och kommer ut i den yttre miljön.
Enligt EU-direktiv om restriktion av vissa farliga ämnen i elektriska produkter, (RoHS) 2002/C 90 E/02, kommer toxiska ämnen att fasas ut till 2006/2007 ur elektriska produkter på den europeiska marknaden. Denna produkt omhändertas av Mitec Instrument efter att produkten eller del av produkten är uttjänta för destruktion av behörig slutbehandlare. Se även återvinningsdeklaration nedan.

Återvinningsdeklaration
Elektronikprodukter klassas som elektroniskt avfall och skall särskiljas från övrigt avfall och omhändertas av behörig slutbehandlare av elektronikprodukter. Mitec Instrument följer gällande regler för producentansvar av elektroniska produkter och tar emot produkter för vidare slutbehandling genom att använda oss av Stena Återvinning som partner.

Batterier
Till mätstationer i SatelLite60-serien använder Mitec Instrument  Svanen-märkta alkaliska batterier från Varta Consumer Batteries, licens nr 301006 ver. 16, VARTA-High Energy.

Svanmärkning av engångsbatterier version 3.1 (17 december 2002 – 14 september 2007) från SIS Miljömärkning AB, www.svanen.nu enligt Nordisk Miljömärkning, har åtagit sig att följa ISO 14024, ”Miljömärkning och miljödeklarationer - typ I miljömärkning – Principer och procedurer”. Val av produkt-grupper, miljö- och funktionskrav överensstämmer med mål, principer, praxis och krav i denna standard.
ISO14024 ställer bl.a. krav på att kriterierna är objektiva och försvarbara, att metoder för verifiering existerar samt att intressenter har möjlighet att delta och att deras åsikter beaktas.

Metallinnehåll enligt svanenmärkning
Batteriets metallhalt överstiger inte följande gränsvärden av halter för metallerna: Kvicksilver < 0,1 ppm, Kadmium < 1,0 ppm, Bly < 10 ppm

EU-direktiv och standarder
2002/96/EG WEEE - EU-direktiv om producentansvar för elektriska produkter. 2002/19/EG RoHS – EU-direktiv om restriktioner för farliga ämnen i elektriska produkter.
Mitecs produkter i SatelLite60-familjen uppfyller följande Europeiska standarder:
Emission EN 61000-6-4, Immunity N 61000-6-1, EN 61000-6-2 och ESD EN 61000-4-2.

 

 

 
     
 
 
Mitec Instrument AB
Örngatan 6
654 65 Karlstad
Besök/leverans: Hantverkaregatan 4, 661 30 Säffle
Besök/leverans: Välsviksleden 208, 656 39 Karlstad
Telefon: 070-624 08 80
E-post: info@mitec.se